SMOKEY MOUNTAIN

Smokey mountain BBQ sauce, jack, bacon.